+421 917 132 336 nina.vengerova@umeleckaskola.sk Staničná 13, 040 01 Košice
Súkromná základná umelecká škola na Prokofievovej ulici v Bratislave vznikla v roku 2000. Pôsobí ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou a jej činnosť je sústredená vo viacerých pobočkách v Bratislave, Pezinku, Žiline, Martine a Košiciach.

Poslaním Súkromnej základnej umeleckej školy je poskytovať odbornú výučbu v rôznych umeleckých odboroch, najmä tanečnom a výtvarnom. Vzdelávanie je zamerané na rozvoj talentu so zámerom pripraviť deti k cieľavedomému rozvíjaniu vlastných schopností. Vyučovací proces je riadený podľa metodických pokynov Ministerstva školstva SR.

Realizované vzdelávacie programy:

Tanečný odbor – V prípravnom ročníku (5-6 r.) je výučba zameraná na pohybovú prípravu, pohyb v priestore, pohybové hry a rytmické cvičenia. V I. (6-7 r.) a II. ročníku (7-8r.) sú obsahom hodín okrem pohybovej prípravy a pohybu v priestore, aj tanečné motívy s rozvojom hudobného cítenia. V III. ročníku (8-9 r.) k tomu pribúda nový predmet – klasický tanec. V ďalších ročníkoch (od 9 r.) sa žiaci zdokonaľujú v klasickom tanci a pribúdajú predmety novodobý tanec a džezový tanec. Zároveň sa žiaci majú možnosť venovať aj iným druhom tanca, napr. hip-hop, športovému (spoločenskému) tancu, scénickému tancu, tancom národov a pod.

Hudobný odbor

– účelom odboru je rozvíjať hudobné nadanie detí a mládeže, posilňovať ich hudobnú a technickú vyspelosť v zvolenom predmete – hudobný nástroj alebo spev.

Výtvarný odbor

– cieľom je rozvoj výtvarného a estetického cítenia detí, spolu s oboznámením sa s rôznymi výtvarnými technikami.

Literárno-dramatický odbor

– Súkromná základná umelecká škola poskytuje výučbu v literárno-dramatickom odbore s cieľom rozvíjať nadanie detí, ktoré majú záujem o divadelnú, resp. scénickú tvorbu.