+421 917 132 336 nina.vengerova@umeleckaskola.sk Staničná 13, 040 01 Košice

Vážení rodičia,
sme potešení, že Vaše deti, naši žiaci, radi navštevujú náš tanečný a výtvarný odbor. Naším zámerom je vyplniť deťom voľný čas zaujímavými činnosťami tak, aby k nám rady prichádzali.

KTO SME?

Na podnet Vás rodičov vzniklo Občianske združenie TANEC PROTI DROGÁM, patriace k vymedzeným právnickým osobám, ktoré môžu byť prijímateľmi finančných prostriedkov účelovo určených na stanovený cieľ. Ide o zaregistrované dobrovoľné združenie, ktorého účelom je združovať záujemcov o tanečné disciplíny všetkého druhu, súťažného i nesúťažného charakteru. Ciele činnosti združenia sú najmä organizovať a podporovať voľnočasovú aktivitu detí a mládeže smerom k oblasti tanca, zabezpečovať vzdelávanie v oblasti metodiky tvorby v tanečnej oblasti, zabezpečovať a organizovať estetickú pohybovo-tanečnú výchovu a rozvoj svojich členov a systémom finančných a nefinančných podpôr zabezpečovať tanečnú reprezentáciu Slovenskej republiky doma i v zahraničí.

PRÁVO ROZHODNÚŤ

Aj tento rok máte právo rozhodnúť, ako zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba, na aký účel bude využitá suma zodpovedajúca 2 % z Vašich už zaplatených daní za rok 2010. V širokom spektre mimovládnych organizácií plní naše združenie podpornú funkciu pri odstraňovaní rôznych nástrah spojených s bezcieľnym trávením voľného času detí a mládeže, nakoľko čas venovaný tanečným aktivitám im poskytuje zdravé využitie voľných chvíľ, rozvíjanie kreativity i výučbu spoločenského správania sa v kolektíve.

PREČO?

Finančné prostriedky získané z Vašich daní použijeme v prospech našich žiakov – Vašich detí a mládeže /tanečníkov i výtvarníkov/ na úhradu výdavkov spojených s cestovaním v prípade tanečných aj výtvarných súťaží, sústredení a výtvarných vernisáží, a tiež na odbremenenie Vás rodičov od platieb za kostýmy, ktoré sa využívajú na vystúpeniach, súťažiach a iných akciách reprezentujúcich našu školu. Vzhľadom na to, že rodičia niektorých detí si nemohli dovoliť zabezpečiť pre svoje deti letné sústredenie, chceme im aj prostredníctvom zbierky občianskeho združenia umožniť využívanie ponúkaných programov. Náklady, ktoré Vám vzniknú sa v oveľa väčšej miere prejavia na strane prijímateľa i na budúcnosti Vašich detí.

AKO POMOCŤ?

Vyjadriť svoj záujem a podporu nášmu občianskemu združeniu môžete doručením potvrdenia od zamestnávateľa o zaplatení dane a vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane (v prípade, že ste zamestnanec) osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2012. Potvrdenie o zaplatení dane Vám zamestnávateľ vystaví na základe žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, ktorú mu treba predložiť do 15. februára 2012. Ak ste FO alebo PO, na konci daňového priznania do príslušnej tabuľky vyplníte údaje nášho občianskeho združenia a doručíte ho na Váš daňový úraddo 31. marca 2012. Ďalšie informácie môžete získať na www.rozhodni.sk.

NAŠE ÚDAJE:

Názov: TANEC PROTI DROGÁM
Sídlo: Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 36076228

TLAČIVÁ:

Pre zamestnancov
Fyzické osoby
Právické osoby

Oslovte, prosím, ďalších dobrých ľudí vo Vašom okolí, ktorí sú ochotní pomôcť i takouto formou. Ďakujeme veľmi pekne za Váš čas, dôveru a Vaše 2 %.

Mgr. Ján Sirotka, predseda obč. združ. TpD